Konsultacije

Konsultanti

Milica Maletić

Milica Maletić je rođena 1979. godine u Kruševcu. Pravni fakultet u Beogradu je završila 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,54. Pravosudni ispit je položila 2012. godine.

Već 16 godina se bavi javnim nabavkama. Iskustvo je stekla prvo u Upravi za javne nabavke, gde je radila od 2003. do 2006. godine, a zatim u Komisiji za zaštitu prava, gde je bila član Komisije od decembra 2006. godine do oktobra 2010. godine. Nakon 7 godina provedenih radeći u relevantnim državnim institucijama za javne nabavke, gde je stekla veliko iskustvo i znanje o javnim nabavkama, otpočela je privatnu praksu savetnika za javne nabavke. Od 2012. godine je konsultant za javne nabavke Public aktiva.

Kao konsultant za javne nabavke savetovala je mnoge naručioce i ponuđače, među kojima su: “Aerodrom Nikola Tesla“ ad Beograd, PD „Elektrovojvodina“ Novi Sad, PD „Termoelektrane Nikola Tesla“ Obrenovac, PD „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ Kostolac, PD „Rudarski basen Kolubara“ Lazarevac, JKP „Beograd put“ Beograd, GSP „Beograd“ Beograd, JKP „Put“ Novi Sad, JKP „Zelenilo“ Beograd, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Studentski centar Novi Sad, JKP „Toplovod“ Obrenovac, „Aigo business system“ d.o.o., „Put invest“ d.o.o. i mnogi drugi. Radeći 4 godine kao član Komisije za zaštitu prava stekla je veliko iskustvo u zaštiti prava, te svojim savetima može pomoći kako naručiocima, tako i ponuđačima u vrlo komplikovanoj proceduri zaštite prava.

Sertifikovani je predavač za obuku za službenike za javne nabavke, na osnovu rešenja Ministarstva finansija br. 153-03-00121/2009-27 od 04.12.2009. godine.

Pored vršenja obuka za službenike za javne nabavke, do sada je učestvovala kao predavač na preko 150 seminara o javnim nabavkama (otvoreni i in-house seminari), koje su pohađali i naručioci i ponuđači.

Kao predavač je učestvovala u projektu USAID, koji je imao za cilj da se sudijama Upravnog suda održe predavanja na temu “Nova zakonodavna rešenja u Zakonu o javnim nabavkama”.

Kao ekspert OEBS-a održala je tri modula seminara u oblasti javnih nabavki u Beogradu u periodu 14.12.2006 . - 15.03.2007.g.

Koautor je priručnika i publikacija na temu javnih nabavki, kao što su:

 - „Novi zakon o javnim nabavkama sa komentarom“, Public aktiv
 - „Komentar Zakona o javnim nabavkama“, Public aktiv i Službeni glasnik
 -  „Javne nabavke, novi podzakonski akti, komentar“,Public aktiv
 - „Polazne osnove za strategiju unapređenja sistema javnih nabavki u Srbiji”, OEBS
 - „Odluke Komisije za zaštitu prava“, Komisija za zaštitu prava
 -  „Zbirka modela konkursnih dokumentacija”, Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama RS
 - „Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke”, Uprava za javne nabavke,
 - „Komentar izmenjenog i dopunjenog Zakona o javnim nabavkama“, Public aktiv.

Stekla je sertifikat uspešno završene obuke po projektu podrške Kraljevine Holandije u uvođenju modernog pristupa javnim nabavkama i profesionalizaciji ove oblasti u Republici Srbiji.

Učestvovala je na mnogim međunarodnim seminarima i konferencijama o javnim nabavkama.

2013. godine je angažovana od strane UNDP-a, u okviru podrške Upravi za javne nabavke, na pripremi modela konkursnih dokumentacija i uputstava za sprovođenje postupaka javnih nabavki, a 2014. godine na pripremi podzakonskog akta “Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke”.

Kao predstavnik Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije učestvovala je u projektu „Monitoring i standardizacija (istovrsnih) javnih nabavki u vodoprivredi i formiranje kriterijuma i uspostavljanje baze podatka pozitivnih i negativnih referenci - MONITORING II“.

 

Daliborka Srećkov

Daliborka Srećkov je rođena 1974. godine u Šapcu. Pravni fakultet završila je u Beogradu. U Upravi za javne nabavke je radila od 2004. godine do oktobra 2018. godine, nakon čega je postala konsultant za javne nabavke u Public aktivu.

Daliborka je bila član radnih grupa na izradi Zakona o javnim nabavkama, učestvovala je u pripremi strateških dokumenata iz oblasti javnih nabavki, kao i podzakonskih akata koje je donosila Uprava za javne nabavke. Kao zamenik predsednika pregovaračke grupe 5 – javne nabavke bila je predstavnik Republike Srbije u Briselu. Zamenik je predsednika Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije.

Koautor je priručnika i publikacija na temu javnih nabavki, kao što su:

- "Komentar Zakona o javnim nabavkama", Public aktiv i Službeni glasnik
- "Javne nabavke, novi podzakonski akti, komentar",Public aktiv
- "Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke", Uprava za javne nabavke,
- "Komentar izmenjenog i dopunjenog Zakona o javnim nabavkama", Public aktiv
- "Modeli odluka i drugih akata koje naručilac donosi u postupcima javnih nabavki",
- "Modeli konkursne dokumentacije za dobra, usluge i radove"
- "Praktikum javnih nabavki".

Stekla je sertifikat o okončanju elektronskog kursa organizovanog od strane međunarodne organizacije „The International Development Law Organization” pod nazivom “Javne nabavke: politika, strategija i reforma”, kao i sertifikat uspešno završene obuke po projektu podrške Kraljevine Holandije u uvođenju modernog pristupa javnim nabavkama i profesionalizaciji ove oblasti u Republici Srbiji. Učestvovala je kao predavač na mnogim seminarima iz oblasti javnih nabavki.

Sertifikovani je predavač za obuku za službenike za javne nabavke, na osnovu rešenja Ministarstva finansija br. 153-00-00141/2009-27 od 23.11.2009. godine.

Učesnik je brojnih stručnih skupova i konferencija iz oblasti javnih nabavki. Ima značajno predavačko iskustvo u oblasti javnih nabavki, na seminarima za naručioce, ponuđače, predstavnike drugih nadležnih institucija, civilno društvo i novinare.

 

konsultacije