Obuka za službenika

Detaljan program rada

PROGRAM RADA

1. dan

09:00 - 10:30h

 • Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji
 • Pojam i predmet javne nabavke
 • Načela javne nabavke
 • Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

10:30 - 10:45hKafe pauza

10:45 - 12:15h

 • Plan nabavki
 • Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke
 • Postupci:
  • - otvoreni postupak
  • - restriktivni postupak
  • - kvalifikacioni postupak

12:15 - 13:15hPauza za ručak

13:15 - 14:45h

 • Postupci:
  • - pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
  • - pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
  • - postupak javne nabavke male vrednosti
  • - konkurentni dijalog
  • - konkurs za dizajn
 • Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka
 • Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke

14:45 - 15:00hKafe pauza

15:00 - 16:00h

 • Posebni oblici postupaka javne nabavke
 • Elektronska licitacija
 • Centralizovane javne nabavke

16:00 - 17:00hProvera znanja

2. dan

09:00 - 10:30h

 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
 • Oglasi o javnoj nabavci
 • Rokovi u postupku javne nabavke
 • Prijem i otvaranje ponuda
 • Konkursna dokumentacija - priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune

10:30 - 10:45hKafe pauza

10:45 - 12:15h

 • Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova
 • Tehničke specifikacije
 • Kriterijumi za dodelu ugovora

12:15 - 13:15hPauza za ručak

13:15 - 14:15h

 • Negativne reference
 • Ponuda - podnošenje i važenje
 • Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka
 • Ugovor o javnoj nabavci
 • Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama
 • Ništavost ugovora
 • Kaznene odredbe - prekršaji

14:45 - 15:00hKafe pauza

15:00 - 16:0h

 • Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga
 • Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti
 • Zaštita prava u postupku javne nabavke

16:00 - 17:00hProvera znanja

Detaljan program rada

 

Predavači - biografije