Obuka za službenika

Predavači - biografije

Milica Maletić

Milica Maletić je rođena 1979. godine u Kruševcu. Pravni fakultet u Beogradu je završila 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,54. Pravosudni ispit je položila 2012. godine. U Upravi za javne nabavke je radila od 2003. do 2006. godine, nakon čega je radila u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom. Decembra 2006. godine je postavljena za člana Komisije za zaštitu prava, koju funkciju je obavljala do oktobra 2010. godine. Sada je konsultant za javne nabavke Public aktiva.

Koautor je priručnika i publikacija na temu javnih nabavki, kao što su: „Novi zakon o javnim nabavkama sa komentarom“, „Komentar Zakona o javnim nabavkama“, „Javne nabavke, novi podzakonski akti, komentar“, „Odluke Komisije za zaštitu prava“, “Zbirka modela konkursnih dokumentacija” i “Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke”.

Stekla je sertifikat uspešno završene obuke po projektu podrške Kraljevine Holandije u uvođenju modernog pristupa javnim nabavkama i profesionalizaciji ove oblasti u Republici Srbiji. Učestvovala je kao predavač na mnogim seminarima iz oblasti javnih nabavki.

Dobila je rešenje Ministarstva finansija br. 153-03-00121/2009-27 od 04.12.2009. godine, kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za predavača koji vrši Jedinstven program obuke službenika za javne nabavke.

Daliborka Srećkov

Daliborka Srećkov je rođena 1974. godine u Šapcu. Pravni fakultet završila je u Beogradu. U Upravi za javne nabavke je radila od 2004. godine do oktobra 2018. godine, nakon čega je postala konsultant za javne nabavke u Public aktivu.

Daliborka je bila član radnih grupa na izradi Zakona o javnim nabavkama, učestvovala je u pripremi strateških dokumenata iz oblasti javnih nabavki, kao i podzakonskih akata koje je donosila Uprava za javne nabavke. Kao zamenik predsednika pregovaračke grupe 5 – javne nabavke bila je predstavnik Republike Srbije u Briselu. Zamenik je predsednika Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije.

Koautor je priručnika i publikacija na temu javnih nabavki, kao što su: „Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke“, „Javne nabavke, novi podzakonski akti, komentar“, „Modeli odluka i drugih akata koje naručilac donosi u postupcima javnih nabavki“, „Modeli konkursne dokumentacije za dobra, usluge i radove“,„Komentar Zakona o javnim nabavkama“ i “Praktikum javnih nabavki”. Piše tekstove iz oblasti javnih nabavki za pravno-ekonomski magazin „ZIP – Zakoni i praksa“, kao specijalizovano izdanje Službenog glasnika. Stekla je sertifikat o okončanju elektronskog kursa organizovanog od strane međunarodne organizacije „The International Development Law Organization” pod nazivom “Javne nabavke: politika, strategija i reforma”, kao i sertifikat uspešno završene obuke po projektu podrške Kraljevine Holandije u uvođenju modernog pristupa javnim nabavkama i profesionalizaciji ove oblasti u Republici Srbiji. Učestvovala je kao predavač na mnogim seminarima iz oblasti javnih nabavki.

Dobila je rešenje Ministarstva finansija, br. 153-00-00141/2009-27 od 23.11.2009. godine, kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za predavača koji vrši Jedinstven program obuke službenika za javne nabavke.

 

Detaljan program rada

 

Predavači - biografije