Publikacije

Dosadašnje publikacije

„Komentar izmenjenog i dopunjenog Zakona o javnim nabavkama“

12.08.2015. stupile su na snagu Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama. Imajući u vidu da je veliki broj normi promenjen, ovaj komentar prvenstveno daje objašnjenja šta je to novo i izmenjeno u odnosu na dosadašnje odredbe Zakona o javnim nabavkama, čime se olаkšаvа profesionаlcimа dа primene ta rešenjа u prаksi.

Pored toga ovaj komentar daje detаljnа objаšnjenjа i tumačenja i svih ostalih odredbi Zаkonа o jаvnim nаbаvkаmа, koje se nisu menjale i na taj način se omogućava i licima koja tek počinju sa sprovođenjem javnih nabavki da se na detaljan i stručan način upoznaju sa kompletnim Zakonom o javnim nabavkama.

 

Komentar izmenjenog i dopunjenog Zakona

AUTORI:

Daliborka Srećkov, šef odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama, Uprava za javne nabavke,
Danijela Bojović, rukovodilac grupe za razvoj sistema javnih nabavki, Uprava za javne nabavke,
Milicа Maletić, konsultant zа jаvne nаbаvke i dugogodišnji člаn Komisije zа zаštitu prаvа.

Daliborka Srećkov i Danijela Bojović su učestvovale u izradi Izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, što je gаrаncijа dа će Komentаr dati precizne i tačne odgovore na pitanja šta se promenilo i kako primenjivati nova rešenja u praksi.

 

„Komentar Zakona o javnim nabavkama“

(Tvrd povez/545 strana)

narudzbenicaOvaj komentar nudi detaljna objašnjenja odredbi novog Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 6. januara 2013. godine, i olakšava profesionalcima da primene nova rešenja u praksi.

Autorski tim koji je napisao Komentar, kao i pitanja koja su obrađena u istom, garancija su da će Komentar biti od velike praktične koristi onima koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, i to kako odgovornim licima naručilaca, tako i službenicima za javne nabavke, kao i ponuđačima.

KOMENTAR:

- korisnike upućuje na relevantne odredbe;
- povezuje pravila koja je potrebno primeniti u konkretnoj situaciji ili u određenoj fazi postupka javne nabavke;
- posebno objašnjava novouvedene odredbe i
- upozorava na moguća sporna pitanja i nejasnoće vezane za pojedine odredbe i čitaocu nudi rešenja za iste.

AUTORI:

Bojan Terzić, generalni direktor Direkcije za zakonodavno-pravne poslove Narodne banke Srbije i kordinator Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama,
Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke i član Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama,
Daliborka Srećkov, rukovodilac Grupe za stručne poslove u Upravi za javne nabavke i član Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama,
Milica Maletić, pravni savetnik za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava,
Saša Varinac, advokat i dugogodišnji predsednik i član Komisije za zaštitu prava,
Branislav Cvetković, zamenik predsednika Republičke komisije za zastitu prava.

 

„JAVNE NABAVKE - NOVI PODZAKONSKI AKTI - KOMENTAR“

(Tvrd povez/250 strana)

javne nabavke novi podzakonski aktiOvaj komentar nudi detaljna objašnjenja novih podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki koji su stupili na snagu 18. jula 2009. godine, i olakšava operativcima da primene nova rešenja u praksi.

Svi autori Komentara su učestvovali u pripremi podzakonskih akata iz svoje oblasti ekspertize. Autorski tim, kao i pitanja koja su obrađena su garancija da će Komentar biti od velike praktične koristi onima koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, i to kako odgovornim licima naručilaca i službenicima za javne nabavke, tako i ponuđačima.

AUTORI:

Saša Varinac, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke, dugogodišnji predsednik i član Komisije za zaštitu prava,
Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava,
Danijela Bokan, načelnik Odeljenja za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke,
Daliborka Srećkov, šef Odseka za javne nabavke u Upravi za javne nabavke i
Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke.

 

“NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA SA KOMENTAROM”

(tvrdi povez, 320 strana)

novi zakon o javnim nabavkamaPublic Aktiv je objavio "Komentar Novog Zakona o javnim nabavkama", koji je stupio na snagu 06. januara 2009. godine.

AUTORI:

Autori su članovi Radne grupe koja je radila na izradi Zakona:
Saša Varinac, Uprava za javne nabavke,
Milica Savić, član Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i
Đorđe Belenzada, Uprava za javne nabavke.

Autori svoja objašnjenja zasnivaju na praksi Komisije za zaštitu prava, Uprave za javne nabavke, kao i na uporedno-pravnoj teoriji iz oblasti javnih nabavki, upravnog i građanskog prava.