Seminari

Seminari Public Aktiva pomažu polaznicima da uspešno reše pitanja sa kojima se susreću u praksi i da se upoznaju sa novim propisima i njihovim tumačenjima od strane relevantnih stručnjaka.

Seminari se oblikuju prema interesovanjima polaznika, tako da u potpunosti odgovaraju njihovim potrebama.

Public Aktiv organizuje više vrsta seminara i stručnog osposobljavanja lica koja rukovode i sprovode postupke javnih nabavki:

1) organizovanje jednodnevnih ili višednevnih seminara namenjenih naručiocima i ponuđačima,
2) organizovanje specijalizovanih sektorskih seminara,
3) organizovanje specijalizovanih seminara namenjenih jednom klijentu (in-house seminari), koji mogu trajati jedan ili više dana u zavisnosti od potreba klijenta, a prema temama koje zatraži klijent.

Aktuelni seminari

Održani seminari

Pogledaj sve