Vesti

Podzakonski akti o javnim nabavkama

Podzakonski

Uprava za javne nabavke je donela podzakonske akte o javnim nabavkama, koji su objavljeni 03.10.2015. godine u „Službenom glasniku RS“ broj 83/15 i koji su stupili na snagu 11.10.2015. godine.

Jedino je podzakonski akt Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova objavljen kasnije - 14.10.2015. godine u „Službenom glasniku RS“ broj 86/15, a stupio je na snagu 15.10.2015. godine.

Svi doneti podzakonski akti su usklađeni sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15).