Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Konkursna dokumentacija i stručna ocena ponuda

Pozivamo vas na radionicu “Konkursna dokumentacija i stručna ocena ponuda – rešavanje dilema iz prakse”, na kojoj ćemo prikazati rešenja za različite praktične dileme koje su se pojavile u primeni Zakona o javnim nabavkama. Radionica se održava u našim prostorijama, u Beogradu, Braće Jugovića 2a.

Radionica je namenjena i naručiocima i ponuđačima, jer su teme važne za obe strane u postupku javne nabavke.

Teme koje ćemo preći:

I SADRŽINA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – DILEME IZ PRAKSE

 • Kako pravilno tumačiti osnove za isključenje privrednih subjekata;
 • Šta su dokazi za osnove za isključenje (npr. kako se dokazuje nepostojanje sukoba interesa ili nepostojanje povrede propisa iz oblasti radnog prava);
 • Kako pravilno postaviti kriterijume za izbor privrednog subjekta i definisati dokaze s tim u vezi, te kako navedeno posmatrati ako se ponuda podnosi sa podizvođačem ili kao zajednička ponuda;
 • Koliko detaljno naručilac treba da opiše šta mora da sadrži Izjava ponuđača o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (u daljem tekstu: Izjava);
 • Na šta ponuđači treba da obrate pažnju da ne pogreše prilikom popunjavanja Izjave;
 • Koja pravila naručilac mora da poštuje kod definisanja tehničkih specifikacija;
 • Šta jeste, a šta nije bitna izmena konkursne dokumentacije, kako pravilno produžiti rok za podnošenje ponuda u slučaju bitne izmene konkursne dokumentacije;
 • Kako treba pravilno u konkursnoj definisati šta čini obaveznu sadržinu ponude;
 • Kako izbeći greške i neusaglašenosti u konkursnoj dokumentaciji.

 

II PRAKTIČNA PITANJA U VEZI SA STRUČNOM OCENOM PONUDA

 • Kako oceniti Izjavu ponuđača ukoliko ista ne sadrži detaljan opis kapaciteta ponuđača (npr. nisu precizno navedene reference ponuđača, nije naveden spisak i kvalifikacije svih lica kod kadrovskog kapaciteta…);
 • Da li je moguća dopuna Izjave ponuđača;
 • U kojim slučajevima naručilac mora da odbije ponudu ponuđača koji ima osnov za isključenje (npr. neplaćene poreze), a u kojim ne mora;
 • Da li naručilac mora da odbije ponudu ponuđača zbog negativnih referenci ako je to najavio konkursnom dokumentacijom;
 • Šta znači i kada se koristi institut “samočišćenja“ privrednih subjekata;
 • Kako oceniti kapacitete ponuđača u zavisnosti od toga ko podnosi ponudu, kao i razlike između zajedničke ponude, ponude sa podizvođačem i ponude sa oslanjanjem na kapacitete drugog privrednog subjekta;
 • Šta znači oslanjanje na kapacitete drugog privrednog subjekta;
 • Kako oceniti ponudu u kojoj je dostavljeno npr. menično ovlašćenje koje nije potpisano ili je dostavljano na manji iznos od traženog.

 

III DOPUNA PONUDE I DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA/OBUSTAVI POSTUPKA

 • Kada je dozvoljena dopuna ponude, kada je obavezna, a kada je zabranjena;
 • Koje dokaze tražiti od prvorangiranog ponuđača i kako ih oceniti;
 • Kako postupiti sa dokazima gde je sporan momenat izdavanja (npr. dokaz o plaćenim porezima);
 • Kako oceniti ponudu ponuđača koji nije dostavio katalog proizvoda;
 • Uslovi za dodelu ugovora;
 • Razlozi za obustavu postupka.

 

Ukoliko biste voleli da čujete odgovore na pobrojana pitanja, kao i mnoga druga, prijavite se na radionicu Public Aktiva, jer ćemo odgovoriti na sva ta pitanja uz poseban osvrt na odluke Republičke komisije za zaštitu prava, koje su i naručiocima i ponuđačima od velike važnosti i koristi u praktičnom radu.  Pitanja na koje želite da damo odgovore možete dostaviti i pre radionice na e-mail office@publicaktiv.com, kako bi predavači navedeno sagledali i predstavili u prezentacijama.

PREDAVAČI:
Sa vama će kao predavači biti stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama Milica Maletić dugododišnji član Republičke komisije i Daliborka Srećkov, nekadašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

PRIJAVLJIVANJE:

Kotizacija po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja, mogućnost postavljanja pitanja, prezentacije predavača u pisanoj formi, kafe pauzu i ručak.

Prijavljivanje za učešće na radionici je zaključno sa 25.9.2023. godine, podnošenjem prijave organizatoru Public Aktiv d.o.o. na e-mail office@publicaktiv.com ili popunjavanjem elektronske prijave.

KONTAKT

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/263-71-28, 011/218-79-20 i 065/649-2534, od 8-16 časova, kao i putem e-maila office@publicaktiv.com.

 

 

 

 

Datum

28.09.2023.