Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Public Aktiv

Public Aktiv je kompanija koja ima saglasnost Ministarstva finansija (br. 153-03-00094/2010-27 od 16.11.2010. godine) za organizovanje obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuka za službenika za javne nabavke traje tri radna dana od 9h do 16:30h. Sva tri dana predavači najpre detaljno izlažu materiju koja je važna za polaganje ispita, nakon čega polaznici obuke sa predavačima prolaze jedan vid simulacije testa, odnosno provere znanja, shodno oblastima koje su obrađivane tog dana obuke, kako bi stekli što bolji uvid u test koji ih očekuje na samom ispitu.

 

Obuku sprovode stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom stečenim radom u referentnim institucijama Daliborka Srećkov, konsultant za javne nabavke i nekadašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava, obe sa sertifikatom za službenika od 2011. godine.

Pored predstavnika naručilaca, obuku mogu pohađati i predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica, jer ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

Ukoliko je potrebno da steknete sertifikat za službenika za javne nabavke u skladu sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 91/19) i pratećim podzakonskim aktima, možete se prijaviti za trodnevnu intenzivnu obuku koju organizuje Public Aktiv i na taj način olakšati sebi pripremu i polaganje ispita za sticanje sertifikata službenika za javne nabavke.