Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Konsultacije

Public Aktiv

Public Aktiv je kompanija specijalizovana za pružanje konsultantskih usluga koje podrazumevaju pomoć u rešavanju praktičnih pitanja u javnim nabavkama. Cilj konsultacija je da pružimo pomoć naručiocima u sprovođenju postupaka javnih nabavki i tumačenju propisa o javnim nabavkama, a ponuđačima da olakšamo pripremanje prihvatljivih ponuda i zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Pomoć naručiocima podrazumeva:

 • pomoć u pripremi plana nabavki
 • pomoć u pripremi konkursne dokumentacije
 • pomoć u pripremi dopisa, odluka i drugih akata koje donosi ili sastavlja naručilac u postupcima javnih nabavki
 • pomoć komisiji naručioca pri stručnoj oceni ponuda u postupcima javnih nabavki
 • pomoć komisiji naručioca pri zaštiti prava u postupcima javnih nabavki
 • pomoć prilikom zaključenja ugovora
 • usmene stručne konsultacije – održavanje sastanaka u prostorijama naručioca, kao i u prostorijama Public Aktiva
 • usmene stručne konsultacije – telefonom

Pomoć ponuđačima podrazumeva:

 • pomoć u pripremi ponude, dopisa i drugih akata koje donosi ili sastavlja ponuđač
 • pomoć u analizi konkursnih dokumentacija
 • pregled i analiza dokumenata koja naručilac dostavlja klijentu
 • postavljanje pitanja naručiocu
 • pomoć u davanju odgovora na pitanja naručioca
 • tumačenje spornih odredbi Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata
 • sastavljanje ili pregled zahteva za zaštitu prava, kao i vođenje celokupnog postupka zaštite prava
 • usmene stručne konsultacije – održavanje sastanaka u prostorijama ponuđača, kao i u prostorijama Public Aktiva
 • usmene stručne konsultacije – telefonom

Konsultanti

Milica Maletić
Direktor
Daliborka Srećkov
Konsultant
Milena Milošević
Konsultant