Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Nepravilnosti u javnim nabavkama iz ugla kontrole i revizije

Public Aktiv je 2. put organizovao interaktivnu radionicu na temu „Nepravilnosti kroz faze procesa javne nabavke iz ugla kontrole i revizije“. Radionica je održana 9.12.2019. godine.

Cilj radionice je bio da se učesnici upoznaju sa stavovima kontrolnih organa koji vrše revizuju u oblasti javnih nabavki. Predstavili smo najčešće greške koje naručioci prave u sve tri faze procesa javne nabavke (planiranje, sprovođenje postupka, izvršenje ugovora), kao i mere koje u tim slučajevima preduzimaju kontrolni organi. Takođe, predstavljeno je i kako se vrši kontrola nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje.

Mogli smo da zaključimo da činjenica da u nekoj javnoj nabavci nije podnet zahtev za zaštitu prava, a zaključen je ugovor, ne znači sigurnost naručiocu da je sve u skladu sa propisima, da se kroz kasniju kontrolu i reviziju može postaviti pitanje i kako se utvrdila procenjena vrednost i da li se vršilo istraživanje tržišta, da li su pravila u konkursnoj dokumentaciji pravilno postavljena (da li su uslovi za učešće u logičnoj vezi sa predmetom javne nabavke…), da li su naplaćene ugovorne kazne i sredstva obezbeđenja u slučajevima za to propisanim i ugovorenim.

PREDAVAČ na radionici je bila Radulka Urošević, nekadašnji vrhovni državni revizor, sa dugogodišnjim iskustvom u reviziji javnih nabavki stečenim u Državnoj revizorskoj instituciji. Interaktivnosti radionice doprinela je i Daliborka Srećkov, u javnim nabavkama od početka njihove primene u Srbiji, nekadašnji predstavnik Uprave za javne nabavke.

Datum

09.12.2019.