Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Smernice za primenu pregovaračkog postupka

Smernice za primenu pregovaračkog postupka

Kancelarija za javne nabavke je objavila smernice koje imaju za cilj da pojasne kako se na Portalu javnih nabavki sprovodi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva.

Smernice opisuju korake u sprovođenju ove vrste postupka od kojih se većina odvija putem Portala, počev od objavljivanja obaveštenja o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, dostavljanja dokumentacije Kancelariji za javne nabavke u cilju razmatranja osnovanosti sprovođenja pregovaračkog postupka u vezi sa pregovaranjem sa tačno određenim ponuđačem i hitnom nabavkom (član 61. stav 1. tač. 1) i 2) ZJN).

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija se privrednim subjektima dostavljaju putem Portala. Pozivanje na pregovore se takođe vrši na Portalu. Pregovori mogu da se vrše putem
Portala ili izvan Portala (usmeno, kroz organizovanje jednog ili više sastanaka predstavnika naručioca i ponuđača ili pisanim putem, odnosno putem elektronske pošte). Dostavljanje konačnih
ponuda je isključivo putem Portala.