Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Rad na novom Portalu javnih nabavki za ponuđače

Naručioci su krenuli sa sprovođenjem postupaka javnih nabavki po novom Zakonu o javnim nabavkama koji je počeo da se primenjuje 1. jula 2020. godine. To je iz ugla ponuđača značilo obavezu podnošenja elektronske ponude preko novog Portala javnih nabavki. Kako bi se ponuđači pripremili na vreme, jer više neće biti ponuda u papiru, Public Aktiv je organizovao radionicu u formi webinara za ponuđače „Rad na novom Portalu javnih nabavki“ 17. novembra 2020. godine.

Na početku radionice smo dali kraći osvrt na proces registracije na novom Portalu. Glavni deo radionice bio je posvećen pripremi elektronske ponude. Sa polaznicima smo prošli kroz postavljanje pitanja putem Portala javnih nabavki, popunjavanje izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta. Sagledali smo i način za izmenu, dopunu ili opoziv ponude pre isteka roka za podnošenje ponuda. Upoznali smo učesnike i sa radnjama u fazi stručne ocene ponuda i načinom komunikacije sa naručiocem u cilju dostavljanja traženih pojašnjenja i eventualne dopune ponuda. I uvid u ponude se takođe vrši putem Portala javnih nabavki. I naravno sagledali smo način podnošenja e-zahteva za zaštitu prava, kao i drugih radnji vezano za ostvarivanje prava ponuđača u postupku zaštite prava.

U toku radionice učesnici su imali više praktičnih zadataka, kako bi zajedno sa predavačima lakše savladali predviđene korake.

PREDAVAČI su bili: Stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, donedavno rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Ljiljana Bosić Čavić, sa radnim iskustvom od 14 godina u Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Datum

17.11.2020.